Mentes company was founded in 1994. Since the beginning of dealing with electric field, mainly in the areas of electronic security services for banking, special lighting equipment, heating systems regulations. In 2003, the company awarded the ISO 9001:2000 certification.

Since 1996, specializes in the construction of telecommunications networks. Provide for the construction of mobile network operators in the Czech Republic and Slovak.

All activity is conducted through complex supply from the acquisition through design work, engineering, supply and assembly of construction components and steel structures, including materials, the assembly technology of data transmission platforms, technologies GSM, DCS, UMTS and CDMA. Is a matter of course launching and debugging of all technologies, transfer of technology to the  contracting autority during the trial operation


“majority of contracting authorities“

Most of our realization of construction and technological units provide for the direct provider of telecommunications networks and the subcontractor.

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
ABB Ltd Czech Republic, Industries Division
GiTy - Nettrade, spol. ltd

Many other implementation of telecommunications technology for education and private entities.Firma Mentes byla založena v roce 1994. Od počátku se zabývala oborem elektro, převážně pak v oblasti elektronického zabezpečení pro bankovnictví, speciální osvětlovací technikou, regulacemi topných systémů. V roce 2003 byla firmě udělena certifikace ISO 9001:2000.


Od roku 1996 se specializuje na výstavbu v oblasti telekomunikačních sítí. Provádíme výstavbu pro operátory mobilních sítí v České Republice a na Slovensku.


Veškerá činnost je prováděna formou komplexních dodávek od akvizice přes projekční činnost, inženýring, dodávku a montáže stavebních částí a ocelových konstrukcí včetně použitých materiálů, montáže technologií datových přenosových tras, technologií GSM, DCS, UMTS i CDMA.


Samozřejmostí je zprovoznění a odladění veškerých technologií, předání technologie zadavateli ve zkušebním provozu.

“communication with us is not a problem”

“komunikace s námi není problém”